Ondanks de nieuwe, verstrengde COVID-maatregelen dragen graag ons steentje bij om zoveel mogelijk reguliere zorg doorgang te laten vinden.
Heeft u klachten van schouder, elleboog, heup, knie of voet en enkel, dan kunnen wij u extra snel van zorg voorzien. wij garanderen een afspraak binnen één week.

Privacybeleid

Uw privacy

Wij vinden het beschermen van uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en medisch dossier te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Iedereen die werkzaam is bij en voor Optimus heeft daarnaast een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim of contractueel). Wij hebben een privacyreglement opgesteld, dat u hier kunt lezen. Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Optimus verwerkt van haar patiënten. Bekijk hier onze privacyverklaring
Wij behandelen mensen en geen gewrichten

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Optimus Klinieken
Langen Akker 106
6325 CN Berg en Terblijt
Telefoon: 06-27006235
KVK-nummer 80903355

Stichting Optimus Klinieken heeft een samenwerkingsovereenkomst met Optimus Orthopedie BV, KVK 80902189, die voor haar de medische werkzaamheden verricht.

2. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel

2.1 In het kader van uw behandeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Geboortedatum
c) BSN-nummer
d) Documentnummer identificatie paspoort, ID, rijbewijs
e) Adresgegevens
f) Telefoonnummer
g) E-mailadres
h) Gegevens inzake gezondheid
1) medicijngebruik
2) voorgeschiedenis
3) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
i) Zorgverzekeringsgegevens
j) Gegevens overige behandelaars (huisarts, fysiotherapeut/podotherapeut, medisch specialist)

2.2 Optimus verwerkt bovenstaande genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contactdoeleinden
b) Uw gegevens inzake gezondheid en behandelaars worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de behandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
c) Uw zorgverzekeringsgegevens, BSN-nummer en identificatiegegevens worden gebruikt voor de financiële administratie

2.3 Optimus kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeks- en kwaliteitsdoeleinden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De standaardbewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan twintig jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven.
3.2 Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of onze kwaliteitsmedewerker.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden beschermd door middel van netwerkversleuteling, inlogcodes en wachtwoorden.
4.2 Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.
4.3 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacyreglement na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.
4.4 Ter voorkoming van een datalek via de post vragen wij u beelddragers zoals CD-rom en USB-sticks met medische gegevens persoonlijk af te komen halen met geldig identificatiebewijs. U kunt ook iemand machtigen om dit op te halen met een kopie van zowel uw legitimatiebewijs als die van gemachtigde en een kort schrijven waarin u hiervoor toestemming geeft.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het secretaraat (info@optimusorthopedie.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@optimusorthopedie.nl). Wij zullen uw bezwaar binnen een maand in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Als dat laatste het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Optimus uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyreglement kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@optimusorthopedie.nl).

6. Overig

6.1 Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan een land buiten de EU.

7. Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacyreglement te bekijken.

Versie 25-8-2021

Neem contact op

Persoonlijk contact met de specialist die bij u past? U kunt ons per email een vraag stellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.

Optimus Orthopedie

Langen Akker 106
6325 CN Berg en Terblijt

+31 6 27 00 62 35
info@optimusorthopedie.nl